Om MikroFlex Fredrikstad prosjektet

Om MikroFlex Fredrikstad prosjektet

Storskalapiloten MikroFlex Fredrikstad skal foregå i Fredrikstad, bydelsområdet Sellebakk med omegn med 7000 boliger. Området er i stor vekst med nyetablering av 1500 moderne plusshusboliger i løpet av få år. På dette området utvikler Arca Nova et innovativt og fremtidsrettet boligprosjekt. For å integrere dette best mulig med eksisterende bebyggelse og nettutbygginger er det avgjørende å tenke helhetlig.

Prosjektet skal bidra til å redusere behov for investeringer i sentralt- og regionalt strømnett gjennom å utnytte samspillet mellom elektriske- og termiske energikilder i et lokalt fleksibelt mikromarked. Pilotområdet er unikt med etablert bebyggelse, etablert næringsvirksomhet og boligområdet Verksbyen under utbygging. Prosjektet skal realisere Norges mest moderne bydel med høy grad av egenprodusert energi og smarthusløsninger som gir innbyggerne mulighet for å delta i felles energiløsninger med bærekraftig delingsøkonomi som muliggjør økt fleksibilitetsutnyttelse i det lokale energisystemet og på tvers av energikilder.

Mikromarkedet etableres rundt Norgesnetts sekundærstasjon Sandem med 7000 AMS målepunkt, den største i Fredrikstad, og stor nok til å ha et reelt mikromarked for fleksibilitet. Sandem er overgangen mellom distribusjonsnett og regionalnett. Mikromarkedet skal bidra til effektreduksjoner for strømnettet, denne fleksibiliteten kan aggregeres til et større fleksibilitetsmarked og dermed gi økt forsyningssikkerhet.

MikroFlex skal ikke utvikle ny teknologi, men øke innovasjonsgraden i eksisterende teknologi ved å sette sammen ulike aktører for å se nye anvendelser som sikrer effektiv ressursutnyttelse og skape forbrukerfleksibilitet i energimarkedet.

Prosjektet legger stor vekt på nytten for kraftsystemet og aktørene i verdikjedene. Nettselskapet Norgesnett og fjernvarmeselskapet Fredrikstad Fjernvarme er med for å løse de faktiske utfordringene som man står fremfor ved etablering av et nytt boligområde med 1500 boliger innenfor en etablert bydel, Verksbyen. Løsningene skal bidra til økt effektivitet i kraftsystemet, og unngå sub-optimale løsninger som kun bidrar til omfordeling av kostnader. Det er ønskelig å prøve ut helt nye løsninger for «smart communities» der leveransesikkerhet og fleksibilitet skal ivaretas.

Prosjektet har knyttet til seg fagmiljøer som på hver sin måte har utmerket seg som ledende både i Norge og Europa på sine områder.

Markedsarbeid på forbrukssiden blir avgjørende for MikroFlex. Salg av fleksibilitet er nytt for de fleste forbrukskunder, og man kan feilaktig konkludere med at forbrukssiden ikke er villig til å delta dersom man ikke tar hensyn til behovet for oppmerksomhet hos kundene. Prosjektet har inngått avtale med Fredrikstad kommune om å benytte deres nye smartlab, en byintegrert lab for innbyggerinvolvering. Det vil gi prosjektet en helt unik mulighet for å gjennomføre ulike typer aktiviteter for innbyggere i kombinasjon med konkrete demoaktiviteter. Smartlaben vil også benyttes av barn og unge, både gjennom skole og fritid. Dette er dagens påvirkere i hjemmet og morgendagens brukere.

Aktørene har erfaring med målgruppen fra ulike innfallsvinkler, og har satt dette sammen til en helhet som skal sikre at vi dekker alle de viktigste problemstillingene, og samtidig forsøker å løse dem i riktig rekkefølge. Det er viktig å starte med å etablere basisløsningene hos forbrukerne, synliggjøre nytteverdien og kundefordelene ved å tenke smart og helhetlig. Det gir mulighet for å levere fleksibilitet og la innbyggerne gradvis delta i nye markedsløsninger. Modellen fokuserer på at det er både tradisjonelle og nye markedsmetoder som skal til for å engasjere kundene. Skal forbrukerne lykkes med å realisere fleksibilitet må de anerkjenne verdien av dette. Erfaringsmessig kan dette best gjøres hvis fleksibilitet utnytter teknologi og løsninger forbrukeren allerede er fortrolig med. Verdiaspektet rundt fleksibilitet kan beste fremheves gjennom kopling til situasjoner hvor forbrukeren gjennom egen erfaring anerkjenner kostnader og ulemper ved rigidhet og ensforming. I tillegg kreves omsorgsfulle og sertifiserte elektroinstallatører som behersker fremtidens teknologi og som gjør det mulig å kople sammen husstander og nabolag for å oppnå helt nye tjenester. Her skiller MikroFlex seg fra tilsvarende prosjekter ved den unike sammensetningen av aktører.